Новини

<< Всички новини

[21.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Алил Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 21.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Магбуле Алилова Застругова;Невзет Алилов Ходжов;Вадет Вадетов Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-38/21.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ –парцел XII ,заснет като имот с планоснимачен № 511 от квартал 7 по сега действащият дворищно-регулационен план на село Дебрен,община Гърмен,област Благоевград,утвърден със заповед № 490/1969г. на ОНС и заповед № 318/2003 г. на кмета на Общината , с площ за имота от 735 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ