Новини

<< Всички новини

[16.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Стоян Иванов Малев : Радко Кустев; Николина Пулева ; Тодор Толин; Георги Толин; Васил Толин; Стоян Малев; Сашка Гавазова и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Марияна Александрова Алабашева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-33/16.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : Урегулиран Поземлен Имот – парцел IV, отреден за имот планоснимачен номер 170 от квартал 26 по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград , утвърден със заповеди № 16/1933 и № 690/1933 година на кмета на Общината , с площ за имота от 335 кв.м., ведно с посторената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ