Новини

<< Всички новини

[14.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Георги Тодоров Шарланев: Атанас Янев; Иван Янев; Верка Шарланева; Елена Шарланева; Тодор Шарланев; Никола Бусаров; Велимира Бусарова; Мария Пумпалова; Иван Близнаков; Георги Близнаков и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Ибрахим Исметов Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-30/14.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : Нива с площ от 3.068 дка,пета категория, находяща се в местността ,, Решманица‘‘ , съставляваща имот с номер 020031 по плана за земеразделяне в землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366,област Благоевград.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ