Новини

<< Всички новини

[14.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Ибраим Смайлов Кърджелиев: Фатма Шаркова; Найле Кърджелиева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Смаил Ибраимов Кърджелиев и Ибраим Ибраимов Кърджелиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-31/14.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : УПИ – парцел XIX-35 от квартал 17 по сега действащия план на с.Горно Дряново,община Гърмен, област Благоевград, одобрен със заповед № 15 от 1990г., с площ на имота от 560 кв.м. , ведно с построените в описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застоена площ от 80 кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА, със застоена площ от 30 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ