Новини

<< Всички новини

[08.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Петър и Апостол Папанови: Даринка Костадинова; Валерия Устаилиева; Владимир Папанов; Зорка Вечева; Мария Пранджиева; Димитрия Папанова; Венета Папанова; Стефан Папанов; Елена Георгиева; Лъчезар Папанов; Симеон Папанов; Татяна Малякова; Елена Папанова и всички заинтересовани лица, че на 08.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Иван Атанасов Киричев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-23/08.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот : УПИ –парцел II ,с планоснимачен номер 62 от квартал 6 по плана на село Лещен,община Гърмен,област Благоевград, утвърден със заповед № 10 от 1998г. на кмета на общината, с площ за имота от 195 кв.м. ,ведно с постороена в имота Двуетажна Полумасивна Жлищна Сграда, със застроена площ от 116 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ