Новини

<< Всички новини

[12.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Красимир Антонов Панев: Милена Бакиева ; Велизара Малинова и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Младен Панев и Мина Панева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-25/12.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот : Двуетажна Масивна Жилищна Сграда със застроена площ от 70 кв.м.,Гараж със застоена площ от 20 кв.м. и Селскостопанска Сграда със застоена площ от 20 кв.м.,построени на основание отстъпено право на строеж в урегулиран поземлен имот- парцел V от квартал 28 по действащия план на село Дебрен,община Гърмен,област Благоевград, одобрен със Заповед № 490/1969 година, с площ за урегулирания поземлен имот от 672 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ