Новини

<< Всички новини

[06.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Шекир Мусов Бошнаков: Садък Бошнак; Ибрахим Михрин; Събин Бошнаков; Мехмед Бошнаков; Сане Киселова ; Емине Гущерова; Къдри Гущеров и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Ибчо Фета Кисел чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-21/06.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 600/1521 идеални части от недвижим имот, представляващ: Нива, с площ от 1.521 дка,девета категория, находяща се в местността ,,ЯЗОВИРА‘‘ в землището на село Рибново,ЕКАТЕ 62640,община Гърмен ,област Благоевград, представляваща имот с номер 050015 по картата на землището на село Рибново.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ