Новини

<< Всички новини

[09.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Ариф Мастафов Маджиров: Кезим Маджир; Рабие Маджир; Даут Маджир; Ариф Маджир; Фаадил Маджир; Риза Метун Ахмед Метун и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Феим Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-24/09.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Ливада, с площ от 0.950 дка, осма категория, находяща се в местността,,Срещу Селото‘‘ ,представляваща имот с номер 003001 по плана на землището на село Долно Дряново,община Гърмен ,област Благоевград.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ