Новини

<< Всички новини

[28.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Божик Илиев Поров:Борис Поров; Иван Поров; Георги Поров; Донка Иванова ;Петрана Илиева; Светла Недева и всички заинтересовани лица, че на 27.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Стоян Борисов Поров, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-16/27.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Нива, с площ от 0.426 дка,пета категория,находяща се в местността ,,Горно Ливаде‘‘,съставляваща имот с номер 034121 по картата на землището на село Огнянова с ЕКАТТЕ 53326,община Гърмен,област Благоевград

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ