Новини

<< Всички новини

[16.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Рекип Ибраимов Шарков:Ибраим Шарков;Ахмед Шарков;Найле Ходжова;Фатма Дренчева;Несип Медев;Джеват Медев;Пламен Зеленов;Кезим Ходжов;Невсе Османчева;Рекип Ходжов;Джумиле Господева;Найла Ходжова;Ахмед Ходжов;Фатма Господева;Амиде Асанова;Джумиле Шаркова;Шукри Шарков;Силвия Абдулова и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Амидея Сюлейманова Шаркова, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-12/16.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Поземлен имот,с планоснимачен номер 531,който ведно с поземлен имот с планоснимачен номер 92 участва в образуването на УПИ VII от квартал 16 по сега действащият план на село Горно Дряново,община Гърмен,област Благоевград,утвърден със Заповеди № 15/1990г. и № 25/2018г. на кмета на общината,с площ за имота от 232 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ