Новини

<< Всички новини

[19.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Харизан Ангелов Миленков:Мария Глухчева;Георги Павлов;Ангел Павлов;Величка Павлова;Любомир Павлов;Зоя Зайкова;Илия Драганов;Кина Драганова и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Верка Харизанова Чонева, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-13/19.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Поземлен имот,с планоснимачен номер 779 от квартал 71 по сега действащият дворищно-регулационен план на село Огняново,община Гърмен,област Благоевград,утвърден със заповед № 15/1990г. и заповед № 472/2017г.,с площ от 453 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ