Новини

<< Всички новини

[13.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Емине Исмаилова Сархошинова:Атие Шеинова;Анка Кутелова;Найле Кутелова;Асма Максудова;Селве Садъкова;Исмет Иброшев;Атидже Ролева;Емине Юзекчиева;Найле Таирова;Росен Иброшев;Стефан Хаджиев;Емине Топчиева;Мустафа Ходжов;Фикри Ходжов;Владимир Мисирков;Стоян Мисирков;Исмет Мисирков;Иван Мисирков;Зейнепа Пачеджи;Сефер Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 13.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Верхат Шефкетов Панев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-11/13.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Ливада с полощ от 0.646 дка,седма категория ,находяща се в местността ,,Анатемите‘‘ в землището на село Дебрен,община Гърмен,област Благоевград,съставляващ имот № 032053 по картата на землището.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ