Новини

<< Всички новини

[08.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

Уведомление

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Абидин Мустафов Петреликов: Нафизе Кехая; Ремзи Кехая; Телгюзар Куртева; Джелил Кехая; Шохрет Кехайова; Феруш Мурат; Фатме Кехая; Севгин Кехая; Сюзан Кехая; Емел Кехая; Абидин Петрелик; Меджит Арабаджи; Меджит Арабаджи; Халил Арабаджи; Фатма Арабаджи; Кадри Арун; Халил Петрелик; Джамал Шукри; Фаик Шукри; Мустафа Петрелик; Зейнуша Петрелик; Неджат Петреликов; Къймет Саид; Вадет Петрелик и всички заинтересовани лица, че на 07.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Мустафа Абидин Петрелик, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-8/07.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Поземлен имот, заснет като имот с планоснимачен номер 226 от квартал 15 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, обл.Благоевград, утвърден със заповед № 509/1968г. на Кмета на Общината, с площ за имота 370 кв.м. и

Поземлен имот, заснет като имот с планоснимачен номер 224 от квартал 15 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, обл.Благоевград,утвърден със заповед № 509/1968г. на Кмета на Общината, с площ от 88 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ