Община Гърмен » Общински съвет » Нормативни документи

Наредби

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Гърмен

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Гърмен и издаване на сертификат клас В

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги-2017

Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Гърмен-2014

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и организация на работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на общ. Гърмен-2008.-отменена с Решение №559/16.10.2018

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2018.

Наредба за управление и ползване на минералните води от находище “Огняново – Гърмен”-2015

Наредба за управление на общинските пътища-2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен-2013

Наредба на общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен-2008

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци-2016 г.

Наредба на общински съвет за управление на отпадъците на територията на община Гърмен-2015

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен-2017

горе