Община Гърмен » Общински съвет » Нормативни документи

Проекти на нормативни актове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

12.11.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

01.11.2018 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен

29.10.2018 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интериси в Общински съвет - Гърмен

26.09.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

03.09.2018 Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

31.08.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

09.07.2018 Правилник за дейността на Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен”.

30.06.2018 Изменeние на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015-2019 година

15.06.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

08.05.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

16.03.2018 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

07.02.2018 Докладна записка относно промяна на наименованието на Комисияята по хуманитарни дейности, младежта, спорта и конфликт на интереси.

06.02.2018 Докладна записка за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019 година.

01.02.2018 Докладна записка за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Гърмен

01.02.2018 Общински план за младежта 2018 г.

01.12.2017 Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

28.09.2017 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

25.09.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собсвеност в община Гърмен за 2017г.

01.09.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

26.07.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г. към 26.07.2017

05.07.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

05.06.2017 Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Гърмен

15.05.2017 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2018 Г.

28.04.2017 Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

28.04.2017 Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен.

21.04.2017 Наредба за управление на общинските пътища-2017

19.04.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги-2017

14.03.2017 Общински план за младежта 2017 г.

21.02.2017 Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен 2017

15.12.2016 Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

08-00-151 от 21.10.2016 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

08-00-149 от 12.10.2016 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните цени и услуги.

Публикувано на 13.10.2016

горе