Община Гърмен » Общинска администрация » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

Силвия Хаджиева  Началник отдел "Човешки ресурси, деловодство и информационно осигуряване"  изтегли  
Силвена  Русева Секретар на община Гърмен  изтегли  
Ваня  Котокова Мл. експерт "ПЕС и ЕИВ"  изтегли  
Олег Милев  Директор на Център за социални услуги "Вяра, Надежда, Любов" с. Марчево  изтегли  
Петър Тигалонов Началник отдел "ПЕС и ТСУ"  изтегли  
Ваня  Стойкова Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли  
Фатме Ислям Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли  
Емине Узунова Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли  
Надка  Чекова Мл. експерт "ПЕС, образованието, младежта и спорта"  изтегли  
Амиде Гавазова Финансов контрольор  изтегли  
Милен  Дедьов Ст. експерт "Контрол по ЗТ и ЗМДТ"  изтегли  
Румяна  Попова Ст. сп. "Касиер соб. приходи"  изтегли  
Росица  Делиева Специалист "Деловодител"   изтегли  
Севги  Топчи  Специалист "Собствени приходи"  изтегли  
Звездица  Младенова Директор на ДГ "Никола Вапцаров" с. Дебрен  изтегли  
Къдра  Зелева Ст. счетоводител  изтегли  
Миглена  Русева  Счетоводител - касиер   изтегли  
Румен  Ярчев  Ст. счетоводител  изтегли  
Соня  Тъпанкова Ст. счетоводител  изтегли  
Елена  Петралийска Ст. специалист "ТСУ"   изтегли  
Бойка  Попова Специалист ГРАО  изтегли  
Гюлфе   Гега Ст. експерт "Собствени приходи"  изтегли  
Изет  Гавазов  Ст. специалист. "НС и АСК"  изтегли   
Иван  Ирмиев Мл. експерт "ОМП, ГЗ, КИ и архив"  изтегли  
Мария  Цветкова Сп. технически секретар на ОБС  изтегли  
Мария   Попова  Началник отдел ГРАО  изтегли  
Найле  Хаджиева Кметски наместник с. Лещен  изтегли  
Шукри  Османчев Ст. специалист "Кадастър и регулация"  изтегли  
Елена Русева Секретар на МКБППМН, ОР и регистратура КИ   изтегли  
Величка  Цветкова Зам. кмет  изтегли  
Валери   Кесимов Зам. кмет  изтегли  
Селвие  Пендева  Юрисконсулт  изтегли  
Йорданка  Донкова Директор  на дирекция ПЕСТСУЕГР  изтегли  
Мустафа Таламанов Ст. специалист "ТСУ"   изтегли  
Биляна   Чачева  Началник отдел ФСД и СП /гл.счетоводител/   изтегли  
Елена Джурова  Специалист "секретарка"  изтегли  
Васил Горанов Мл. експерт " ИО"  изтегли  
Кирил  Жуглев Кметски наместник с. Ковачевица  изтегли  
Любка  Стоева - Марушева Вр. и. д. - директор на ДГ "Детелина" с. Огняново  изтегли  
Николай Манолев Главен архитект  изтегли  
Гюлфие 

Чауш

Мл. експерт "ГРАО" - кметство с. Дъбница  изтегли  
Дима

Мачкова

Вр. и. д. - директор на ДГ "Пролет" с. Дъбница  изтегли  
Фатме

Янузова

Мл.експерт "ГРАО"- кметство с. Дебрен  изтегли  
Катя Герова Специалист "ГРАО" - кметство с. Огняново  изтегли  
Фикрет  Лекин  Ст. специалист "ГРАО" - кметство Горно Дряново  изтегли  
Ася Чаушева Вр. и. д. - директор на ДГ "Брезичка" с. Гърмен  изтегли  
Касиме Арнаутска Директор на ДГ "Светлина" с. Рибново  изтегли  
Джемал  Булгур Специалист "ГРАО" - кметство с. Долно Дряново  изтегли  
Айше  Маджир Директор на ДГ "Светлина" с. Долно Дряново  изтегли  
Адиле  Комар Мл. експерт "Общинска собственост"  изтегли  
Кимиле Уланова Ст.експерт по ДДАОТО  изтегли  

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ в срок - няма